SRIYA SUWANNARAT AIA FA MDRT Financial Advisor | Tel: 06-2996-5956

AIA H&S (NEW STANDARD) | สัญญาเพิ่มเติมกลุ่มค่ารักษาพยาบาล

ระยะเวลาความคุ้มครอง

สูงสุดถึงอายุ 85 ปี

อายุผู้ขอเอาประกันภัย

ตั้งแต่ 11 – 75 ปี ต่ออายุถึง 84 ปี

ช่องทางการขาย

ตัวแทน

• แบ่งเบาภาระค่ารักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล รวมทั้งกรณีรับการรักษาพยาบาลแบบไม่ต้องเข้าพักเป็นผู้ป่วยใน

• ค่าห้องสูงสุดถึง 5,000 บาทต่อวัน เมื่อเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลตามค่าใช้จ่ายจริง แต่ไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดของแต่ละแผน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนที่ผู้เอาประกันภัยเลือก

• คุ้มครองการเข้าพักรักษาในโรงพยาบาลจากโรคโควิด-19

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

มอบความอุ่นใจเรื่องค่ารักษาพยาบาลให้กับคุณ บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายจากการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล

การเลือกความคุ้มครองที่เหมาะสมเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง เพราะเราไม่มีโอกาสจะรู้ได้ว่าหากเราเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาอาการจะรุนแรงขนาดไหน มีค่าใช้จ่ายมากน้อยเพียงใด และนั่นอาจทำให้ครอบครัวต้องเดือดร้อน สัญญาเพิ่มเติมนี้ช่วยเพิ่มความอุ่นใจ บรรเทาความเดือดร้อนนั้นได้

สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ เอช แอนด์ เอส (แบบมาตรฐานใหม่)

บรรเทาภาระค่าใช้จ่าย จากการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล
พร้อมรับมือการระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน หมดห่วงเรื่องค่ารักษาตัวหากเจ็บป่วยให้คุณอุ่นใจ

สิ่งที่คุณจะได้รับ

 • ผลประโยชน์

   

  กรณีเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน

  • กรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการรักษาในห้องผู้ป่วยวิกฤติ (Intensive Care Inpatient Room) จะจ่ายค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ให้เป็นจำนวน 2 เท่า(สูงสุดไม่เกิน 15 วัน)
  • ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาลต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 125 วัน)
  • ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ
  • ค่าแพทย์วิสัญญี
  • ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด
  • ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ ในโรงพยาบาล เช่น ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์บางชนิด การตรวจทางห้องปฏิบัติการ ค่าบริการโลหิต และกายภาพบำบัด และค่ารถพยาบาล เป็นต้น

   

  กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล

  • ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา และการตรวจทางห้องปฏิบัติการสำหรับผู้ป่วยนอกซึ่งเกิดขึ้นภายใน 30 วัน ก่อน หรือ หลังการเข้าพักรักษาพยาบาลในครั้งนั้น
  • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุภายใน 24 ชั่วโมงนับจากเวลาที่เกิดอุบัติเหตุ

ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต

กรณีเสียชีวิตในขณะที่สัญญาเพิ่มเติม AIA H&S (new standard) ยังมีผลคุ้มครอง

รายละเอียดและเงื่อนไขการรับประกันภัยโดยย่อ

หมายเหตุ
– การตรวจสุขภาพและการพิจารณารับประกันภัยให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
– ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้วโปรดศึกษารายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์
– ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์
– บริษัทสงวนสิทธิ์ในการปรับเบี้ยประกันภัยในรอบปีกรมธรรม์ อันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น อายุ ชั้นอาชีพ ประสบการณ์การจ่ายสินไหมทดแทนของบริษัท เป็นต้น สำหรับสัญญาเพิ่มเติมกลุ่มค่ารักษาพยาบาล อาจมีปัจจัยอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่สูงขึ้น หรือจากประสบการณ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยรวมของพอร์ตโฟลิโอ (Portfolio) โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
– ผู้ขอเอาประกันภัยมีหน้าที่แถลงข้อความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปิดข้อความจริงหรือแถลงข้อความเป็นเท็จใดๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยบอกล้างสัญญาประกันภัยและปฏิเสธไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย

SRIYAWEALTHPLAN.COM : บริการวางแผนการเงินออนไลน์ โดยที่ปรึกษาทางการเงิน มืออาชีพ
Logo